Disclaimer en privacy

Het gebruik van de website van www.stadsterrasmortsel.be (hierna: “website”) is onderworpen aan de hierna genoemde gebruiksvoorwaarden. Door de website te gebruiken, verklaart u kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze te aanvaarden.

De website behoort toe aan DEMOCO NV met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4b en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0440.712.867 (hierna: "wij").

Gebruik van de website

Wij besteden veel aandacht en zorg aan onze website. Ondanks onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op deze website juist, volledig, nauwkeurig en actueel is. Als de informatie (een van) deze tekortkomingen vertoont, zullen we de nodige inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te verhelpen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of door de via de website ter beschikking gestelde informatie.

De inhoud van de website kan op elk ogenblik gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden en dit zonder aankondiging of kennisgeving. De website kan bestanden van derden, hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Wij zijn hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk.

Intellectuele eigendom

U heeft het recht om de informatie op onze website te raadplegen, te downloaden voor persoonlijk gebruik of te reproduceren, mits bronvermelding, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1194 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. De vormgeving, teksten, foto’s, gegevens, logo’s en andere elementen op onze website zijn beschermd door het auteursrecht en/of het merkenrecht en/of andere voorschriften. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Zo kan u de website vlotter gebruiken. Cookies helpen ons om uw bezoek aan onze site te verbeteren en om technische keuzes te herinneren. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen.

Verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Wij nemen uw privacy en gegevensbescherming zeer ernstig. Hieronder vindt u welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe we ze gebruiken en waarom. U vindt ook meer informatie over uw rechten en hoe u deze kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wat is de bewaartijd?

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken enkel die persoonsgegevens die we nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn. Persoonsgegevens zijn de gegevens die u identificeren als natuurlijke persoon. Welke persoonsgegevens wij precies verwerken hangt dan ook af van de aard van uw vraag. We bewaren deze persoonsgegevens niet langer dan nodig is om aan uw vraag te kunnen beantwoorden.

Nieuwsbrieven

U ontvangt onze nieuwsbrief enkel als u zich abonneert via onze website of per mail via info@stadsterrasmortsel.be. De identificatiegegevens (namelijk uw naam en e-mailadres) die u ons daarbij bezorgt, worden enkel gebruikt om u de nieuwsbrief op te sturen. Wilt u de nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Dan kan u zich uitschrijven door onderaan in de nieuwsbrief te klikken op Uitschrijven of door te mailen naar info@stadsterrasmortsel.be.

Vragen

Wanneer u ons een vraag stuurt via info@stadsterrasmortsel.be, gebruiken wij uw persoonsgegevens (namelijk uw naam en e-mailadres) om uw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Wanneer uw vraag beantwoord werd, worden uw persoonsgegevens verwijderd. Voor persoonsgegevens die wij op basis van een specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn, geldt deze regel niet.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de Belgische privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u een aantal rechten heeft. U kan deze rechten uitoefenen door te mailen naar info@stadsterrasmortsel.be. U heeft:

  • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

  • Recht op rechtzetting en vervollediging: u heeft het recht om uw onjuiste persoonsgegevens te laten rechtzetten en om onvolledige persoonsgegevens te laten vervolledigen.

  • Recht op wissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien wij persoonsgegevens nodig hebben om een wettelijke verplichting of een overeenkomst te kunnen uitvoeren of voor ons gerechtvaardigd belang, dan kunnen wij weigeren om deze gegevens te wissen of beperken, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken, over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Daarom heeft u het recht om deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

  • Recht van bezwaar: bij ernstige en legitieme motieven kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van gegevens indien wij deze gegevens nodig hebben om een wettelijke verplichting of overeenkomst uit te voeren of voor ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

  • Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd is op de voorafgaande toestemming, dan heeft u het recht om uw gegeven toestemming weer in te trekken. De persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

  • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan bovenstaande rechten uitoefenen door te mailen naar info@stadsterrasmortsel.be. Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

Doorgifte aan derden

Om u het best van dienst te kunnen zijn, zullen we bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, doorgeven aan derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, externe communicatiedienst, interim- en selectiekantoren, …. evenals door de overheid (bijvoorbeeld bij de 30bis-aangifte van werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie of het meedingen naar overheidsopdrachten).

Mogelijkerwijs bevindt één of meer van bovenvermelde derde partijen zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). We zullen echter alleen persoonsgegevens doorsturen naar derde landen met een adequaat beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen de persoonsgegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere derde partijen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat wij persoonsgegevens moeten doorgeven om te beantwoorden aan een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u hierover voorafgaand te informeren. U begrijpt echter dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij verzekeren u dat we de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan DEMOCO NV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om onze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Op onze website vindt u altijd de laatste nieuwe versie.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen of opmerkingen met betrekking tot de informatie uit deze disclaimer of de privacy notice, dan kan u contact opnemen met ons via info@stadsterrasmortsel.be.